Afbeelding van hek en wolkenlucht
Geen wachttijden
Vergoed door zorgverzekeraar
Persoonlijke aanpak

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis heb ik een waarnemingsovereenkomst met een collega die bij ernstige ziekte en/of overlijden mijnerzijds de dossiers bewaart, en alleen met uw goedkeuring, de consulten overneemt.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats ,uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Consult Counselling’

RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Happy Feeling Counselling.

Tenzij de gegevens voor de belasting bewaard dienen te worden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@happyfeeling.nl  Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENSSSL

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) Happy Feeling Counselling gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Happy Feeling Counselling waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en opgeslagen in een kluis.

COOKIES

De site gebruikt 1 cookie. Dit coockie bevat een uniek sessie-ID (token) om de sessie bij te kunnen houden. Deze unieke sessie-ID’s worden in een database opgeslagen. Bij deze sessies worden ook klikken van bezoekers geregistreerd. Hiermee kunnen we het gebruik van de website meten en optimaliseren. Het is dus een technisch cookie. De informatie van deze sessie is op geen enkele manier naar een individuele bezoeker te herleiden. Onze site plaatst geen cookies van externe partijen zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter.

VRAGEN

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@happyfeeling.nl

Happy Feeling behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Websitedienstverlening.nl raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn

Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op: 01-01-2021. Happy Feeling Counselling is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.